Adatkezelési tájékoztató

 
Személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, megőrizzük azok bizalmasságát, gondoskodunk azok biztonságáról, valamint megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelméhez szükségesek.

 • Honlapunk adatokat nem gyűjt, csak és kizárólag sütiket tartalmaz. (Erről bővebben a Lábléc -> Sütik hivatkozás alatt.)
 • Honlapunk Hírlevélre feliratkozó formulát nem tartalmaz
 • Kapcsolatfelvételi formulánk nem feltétele semmilyen szolgáltatás igénybe vételének, teljesen önkéntes, az abban megadott adatok kezelése bizalmasan, az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik, azok kiadása harmadik félnek semmilyen esetben nem történik meg. Ezen a felületen megadott adatokat a honlap nem tárolja, azok automatikusan továbbításra kerülnek az adatkezelő e-mail rendszerébe. Ezekhez harmadik fél nem férhet hozzá.
 • Egyéb személyes adatot csak és kizárólag szolgáltatásaink igénybevételekor kérünk, illetve számlázás esetén. Ezekre a későbbiekben a 4-es és 5-ös pontban bővebben kitérünk.
 • Amennyiben kapcsolatfelvétel után szeretné, adatait töröljük rendszerünkből.

 

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név:    Kocsis Krisztina és German Veronika
Honlap neve: www.kimenonekem.hu
A domainhoz kapcsolódó honlap tárolása a BlazeArts Kft. Által üzemben tartott www.forpsi.hu oldalon történik.

 1. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A GDPR – az Európai parlament és Tanács 2016/679 Rendelete
 • A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény


 1. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
4.1.      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Szerződéskötés csak és kizárólag személyes formában történik, és előzetesen egyeztetett feltételek mellett jön létre. 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

–          Szerződéskötéshez és szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adat

–          Az Önnel kötött szerződés azonosítása

–          A szerződés teljesítése érdekében együttműködés céljából

Email cím

–          Az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám

–          Az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és a szolgáltatás biztos teljesítéséhez szükséges

 

Lakcím/szolgáltatás helyszíne és címe

 

–          Szerződéskötéshez és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

–          Az Önnel kötött szerződés azonosítása


4.2. Az adatkezelés jogalapja
:    
 Szerződés teljesítéséhez fűződő jogi érdek


 1. SZÁMLÁZÁS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:


Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

–          Önnek a számla kiállításához szükséges megadnia adatát 

–          Szolgáltatási díj megfizetéséhez szükséges adat

Cég esetén kapcsolattartó személy neve 

–          Amennyiben Ön cég kapcsolattartója, úgy nevének megadása a számla átadása, kézbesítése miatt szükséges 

Email cím

–           Az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges

Telefonszám

  –   Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát    Amennyiben megadja a telefonszámát, úgy a szerződés teljesítése körében szükség esetén telefonon is értesítjük.

 

Számlázási cím

–          Önnek a számla kiállításához szükséges megadnia címét

 

5.2.      Az adatkezelés jogalapja:   
  Számviteli törvény

5.3.      Adatkezelés időtartama:      
A számla kiállítását követő 8 év + 30 nap, illetve a szerződésből eredő követelés elévüléséig. 


 1. SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok, mint rendezvény helyszíne, kapcsolattartó neve és telefonszáma harmadik félnek csak és kizárólag akkor kerül átadásra, ha a szolgáltatás teljesítéséhez munkatársunknak szüksége van rá. Ebben az esetben az adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséig őrzi, ezután törlésre kerülnek.

 

 1. ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelést végző társaság ügyvezetője, valamint a társaság által megbízott adatfeldolgozó férhet hozzá feladatai ellátása érdekében.
Így például az Adatkezelő könyvelését végző, adatfeldolgozást teljesítő könyvelő cég és annak munkatársa, aki kizárólag a számlán szereplő személyes adatait ismeri meg.
Az ÖN számlázással összefüggő személyes adatait az Adatkezelő követelése érvényesítése érdekében jogosult átadni harmadik fél – pl könyvelő, ügyvéd – részére.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Ön által a számlázáshoz megadott személyes adatokat az online számlázó rendszer tárolja.
Az Ön személyes adatainak tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását NEM veszi igénybe.
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
logo33